මුහුණු ආවරණ නිෂ්පාදන යන්ත්‍රය

ෆේස්මාස්ක් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම සඳහා වෙස් යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම

මුහුණු ආවරණ වැඩ කිරීමෙන් සහ පොදු ස්ථානවල බල කිරීමෙන් පසුව වෙස් මුහුණු සඳහා ඇති ඉල්ලුම වැඩි වී තිබේ. වසංගතය විට ... තවත් කියවන්න
තැන් දරණුව

වෙස් මුහුණු සඳහා ප්‍රායෝගික සලකා බැලීම්

  වෙස් මුහුණු තුළ ඇති පෙරහන් ද්‍රව්‍ය තුළ කෙටි හැඳින්වීමක්: ආරක්ෂිත වෙස් මුහුණු තුළ ඇති පෙරහන් ද්‍රව්‍ය සාමාන්‍යයෙන් වෙන් කරනු ලැබේ ... තවත් කියවන්න


en English
X