ලිපිනය

445 ඊ රින්ග් පාර, ෂී කියාවෝ, පන්යූ දිස්ත්‍රික්කය, ගුවැන්ෂු, ගුවැන්ඩොං පළාත, චීනය

පහත පෝරමය හරහා ඔබේ පණිවිඩ යවන්නen English
X